ribaki_v1_02.jpg

Устав Федерації рибальського спорту у Сумській області

Страницы: 1
RSS
Устав Федерації рибальського спорту у Сумській області, Офіційний документ викладений в оригіналі українською мовою
 
1. Загальні положення
1.1. Громадська організація «Федерація рибальського спорту у Сумській області», надалі«Федерація», є добровільним самокерованим, громадським, неприбутковим об'єднанням, створеним з ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для досягнення загальної мети в сфері розвитку любительського і спортивного рибальства та зеленого туризму.
1.2. Федерація заснована на членстві й створюється для досягнення статутної мети і захисту спільних інтересів членів Федерації.
1.3. Федерація здійснює свою діяльність на території Сумської області відповідно до Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян», інших нормативно-правових актів і цього статуту.
1.4. Федерація здійснює ведення любительського і спортивного рибальства, зеленого туризму в угіддях, наданих їй в користування в установленому законодавством порядку.
1.5. Діяльність Федерації будується на основі добровільності членства, виборності керівних органів, підзвітності їх перед членами Федерації та дотримання статутних вимог.
1.6. З моменту державної реєстрації Федерація здобуває права юридичної особи, у тому числі має відособлене майно, має самостійний баланс, поточні й інші рахунки в банківських установах, вправі від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права й мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському й третейському судах.
1.7. Федерація може мати круглу печатку, що містить вказівку на його організаційно-правову форму, місцезнаходження органів управління. При необхідності виготовляються штампи, що містять реквізити Федерації, електронні логотипи, бланки, посвідчення членів Федерації. Федерація може мати прапор, емблеми, вимпели та інші види символіки, зразки яких затверджуються Радою Федерації.
1.8. Федерація може одержувати від органів державної влади та органів самоврядування інформацію, необхідну для досягнення статутних завдань.
1.9. Повне найменування Федерації:
українською мовою: Громадська організація «Федерація рибальського спорту у Сумській області»;
російською мовою: Общественная организация «Федерация риболовного спорта в Сумской области».
1.10. Скорочене найменування Федерації:
українською мовою: ГО «Федерація рибальського спорту у Сумській області»;
російською мовою: 00 «Федерация риболовного спорта в Сумской области».
1.11. Юридична адреса Федерації: м. Суми.
2. Мета та завдання ФЕДЕРАЦІЇ.
2.1. Основною метою створення та діяльності Федерації є: сприяння активному розвитку і популяризації любительського і спортивного рибальства та зеленого туризму, а також охорона, відтворення, збереження, раціональне використання навколишнього середовища, водних і лісових ресурсів, захист спільних інтересів членів Федерації.
2.2. Для досягнення поставленої мети Федерація здійснює наступні завдання:
 • сприяння створенню умов членам Федерації для любительського і спортивного рибальства та зеленого туризму, фізкультурно-оздоровчих заходів;
 • сприяння в організації та проведенні змагань, фестивалів і інших заходів, спрямованих на розвиток любительського і спортивного рибальства обласного, регіонального та міжнародного рівнів;
 • сприяння в розробці цільових програм по залученню коштів для підтримки й розвитку вітчизняних виробників рибальських, спортивних товарів та устаткування;
 • сприяння в проведенні заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, дбайливого відношення до природних ресурсів;
 • об'єднання зусиль державних, громадських, комерційних і некомерційних організацій і громадян, в сфері підтримки й розвитку традицій любительського і спортивного рибальства та зеленого туризму;
 • сприяння в проведенні й підтримці програм по охороні навколишнього середовища, водних і лісових ресурсів;
 • сприяння в проведенні й підтримці програм по відтворенню, збереженню та використанню тваринного і рослинного світу;
 • сприяння в організації громадського контролю за дотриманням правил рибальства, здійснення заходів з попередження та сприяння боротьбі з браконьєрством на закріплених угіддях;
 • сприяння правовому захисту прав, свобод та інтересів членів Федерації.
 • сприяння в закупівлі та забезпеченні членів Федерації рибальським і спортивним спорядженням на пільгових умовах;
 • організація й проведення семінарів, лекцій, зборів, конференцій серед осіб зацікавлених діяльності Федерації;
 • сприяння професійній підготовці членів Федерації та її партнерів;
 • сприяння в проведенні, із залученням фахівців, досліджень екологічної обстановки в місцях проведення змагань, зон аматорського рибальства та інших заходів;
 • сприяння в організації відповідно до діючого законодавства виступів, демонстрацій, ходів у захист навколишнього середовища, проведення мітингів, демонстрацій з метою звернення суспільної уваги до проблем захисту природи;
 • сприяння в організації й проведенні заходів щодо регенерації водойм, їхньому зарибленню й підтримки екосистеми;
 • сприяння в здійсненні навчально-виховної роботи з дітьми з використанням досвіду іноземних держав у різних напрямках вирощування рибних запасів;
 • сприяння в утворенні дитячих секцій, проведенні занять по навчанню спортивним методам лову, дотриманню любительського і спортивного рибальства;
 • популяризація своєї діяльності, у тому числі з використанням засобів масової інформації.
2.3. Федерація зобов'язана дотримуватись законодавства України, загальновизнані принципи й норми міжнародного права, що стосуються сфери її діяльності, а також норми, передбачені цим Статутом.
2.4. Федерація, для виконання статутних завдань, може засновувати друковані засоби інформації, видавати газети, журнали, брошури тощо.
2.5. Федерація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств з правом юридичної особи, які діють на підставі статутів, затверджених Федерацією.
2.6. Федерація, для виконання статутних завдань, може залучати державні та недержавні фінансові ресурси, об'єкти інтелектуальної власності, майно громадян і юридичних осіб.
2.7. Федерація може засновувати або вступати у спілки, союзи, асоціації і т.ін., укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими об'єднаннями громадян, а також набувати в них членство.
2.8. Федерації може вступати в міжнародні громадські об'єднання, здобувати права й мати обов'язки, що відповідають статусу цих міжнародних громадських об'єднань, прямі міжнародні контакти й зв'язки, укладати угоди з іноземними некомерційними, неурядовими організаціями.
2.9. Федерації може створювати свої організації, відділення або філії й представництва в іноземних державах на основі загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів України й законодавства цих держав.
2.10. Федерація для виконання статутних завдань може відряджати своїх членів за кордон і приймати громадян із закордонних країн.

3. Членство в Федерації. Права та обов'язки.

3.1 Членами Федерації можуть бути фізичні і юридичні особи, чия зацікавленість у спільному рішенні завдань, визначених цим Статутом, оформляється індивідуальною заявою або документом, що дозволяє враховувати кількість членів Федерації з метою забезпечення їхньої рівноправності.
3.2. Члени Федерації мають право обирати й бути обраними в органи управління Федерації, а також контролювати її діяльність відповідно до цього Статуту.
3.3. Членами Федерації можуть бути рибалки-любителі, рибалки-спортсмени, професійні спортсмени, інші повнолітні особи, які бажають вступити до членів Федерації, що визнають статут, зацікавлені в досягненні статутних завдань і бажають займатися любительським і спортивним рибальством та зеленим туризмом.
3.4. Членами Федерації можуть бути також юридичні особи, в тому числі й громадські об'єднання, що виявили бажання брати участь у досягненні мети і завдань Федерації й надавати їй всіляку допомогу, які діють у Федерації через делегованих ними представників.
3.5. Прийом до членів Федерації проводиться Радою Федерації, на підставі письмової заяви особи, що вступає. Прийом громадських об'єднань здійснюється Радою на підставі рішення уповноваженого на те органа юридичної особи, яка приймається.
3.6. Колективні та індивідуальні члени мають рівні права й несуть рівні обов'язки.
3.7. Членство в Федерації може бути почесним. Почесними можуть бути визнані члени Федерації, які зробили особливо значний внесок у формування, розвиток Федерації та виконання її мети. Визнання почесним членом здійснюється Радою Федерації простою більшістю голосів.
3.8. Відповідно до цього Статуту, кожний член Федерації, при вступі до неї, вносить вступний внесок, розмір якого щорічно визначається Радою Федерації. Кожен член Федерації, вносить щорічний членський внесок, розмір якого щорічно визначається Загальними зборами Федерації. Загальними Зборами Федерації може бути ухвалені рішення про додаткові внески. У цьому випадку в рішенні про введення додаткового внеску повинні бути визначені: розмір, строк, форма внесення кожного внеску.
3.9. Почесні члени від сплати щорічного внеску звільняються.
3.10. Членство в Федерації не є перешкодою для участі в інших громадських об'єднаннях.
3.11. Члену Федерації на строк членства в неї видається посвідчення.

3.12. Член Федерації має право:
3.12.1. брати участь на зборах членів Федерації, а також у всіх заходах і програмах проведених Федерацією;
3.12.2. бути обраним і брати участь у виборах всіх органів самоврядування Федерації;
3.12.3. користуватися всіма правами й пільгами, передбаченими для членів Федерації при зайнятті любительською та спортивною риболовлею, а також при замовленні та придбанні рибальського, спортивного спорядження, путівок і участі в навчальних семінарах і т.д.;
3.12.4. користуватися матеріальною базою Федерації відповідно до рішення Ради;
3.12.5. вносити пропозиції щодо діяльності Федерації;
3.12.6. бути включеним у програму розвитку й фінансування діяльності;
3.12.7. одержувати інформацію щодо діяльності всіх статутних органів та структурних підрозділів Федерації; 3.12.8. використовувати символіку Федерації;
3.12.9. брати участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях і інших заходах щодо
любительського і спортивного рибальства та зеленого туризму;
3.12.10. добровільно вийти зі складу Федерації.
3.13. Член Федерації зобов'язаний:
3.13.1. бути на обліку в Федерації та брати активну участь у її діяльності по виконанню статутних завдань;
3.13.2. виконувати вимоги цього Статуту й рішення керівних органів Федерації;
3.13.3. зміцнювати авторитет Федерації;
3.13.4. своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
3.13.5. виконувати правила риболовлі;
3.13.6. сприяти веденню боротьби з браконьєрством та іншими порушеннями правил риболовлі;
3.13.7. дбайливо ставитися до майна Федерації.
3.14. Членство в Федерації може бути припинене добровільно - на підставі письмової заяви для індивідуальних членів або за рішенням уповноваженого органа, для членів юридичних осіб. В цьому випадку член Федерації подає заяву до Ради Федерації.
3.15. Член Федерації, котрий подав заяву про припинення членства в Федерації, або виключений з Федерації за рішенням Ради зобов'язаний:
- повернути до Федерації, надані йому посвідчення, дисконтні картки, майно передане йому Федерацією у користування, тощо.
3.16. Член Федерації може бути виключений з його складу за невиконання вимог Статуту. Рішення про виключення приймає Рада, воно може бути оскаржене на загальних зборах, рішення якого є остаточним.

3.17. Підставою для виключення з членів Федерації може бути:
3.17.1. порушення вимог статуту;
3.17.2. дії, які містять в собі ознаки браконьєрства;
3.17.3. здійснення діяльності, що завдає шкоди інтересам Федерації.
3.18. Виключені з Федерації за браконьєрство приймаються в члени Федерації на загальних умовах, але не раніше ніж через три роки.

4. Органи упарвління та контролю.

4.1. Вищим керівним органом Федерації є Загальні Збори членів Федерації, далі «Загальні Збори», які скликаються не рідше 1 разу на рік шляхом адресного або іншого, затвердженого Загальними Зборами, порядку інформування членів Федерації.
4.2. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за рішенням Ради, або на вимогу не менш ніж 20 відсотків від числа членів Федерації, Ревізором або Головою Ради Федерації.
4.3. Час, місце проведення та порядок денний Загальних Зборів оголошуються Головою Ради Федерації не пізніше, ніж за тиждень до початку їх проведення. Загальні збори вправі змінити порядок денний, запропонований Головою Ради Федерації.
4.4. Загальні Збори правочинні вирішувати будь-які питання діяльності Федерації.

До виняткової компетенції Загальних Зборів відноситься
:

4.4.1. визначення пріоритетних напрямків розвитку Федерації й принципів формування його майна;
4.4.2. затвердження річного бюджету, кошторису доходів та витрат, а також довгострокових планів і програм діяльності Федерації (на 2 і більше років);
4.4.3. затвердження Статуту Федерації, внесення в нього змін і доповнень;
4.4.4. обрання, Голови Ради Федерації, Ревізора та Ради Федерації, визначення кількісного складу Ради Федерації, ліквідаційної комісії а також дострокове припинення їх повноважень;
4.4.5. заслуховування звітів Голови Ради Федерації, Ради Федерації та Ревізора, обговорення та оцінка виконаної ними роботи;
4.4.6. ухвалення рішення про ліквідацію чи реорганізацію Федерації;
4.4.7. прийняття рішення про притягнення до відповідальності посадових осіб Федерації;
4.4.8. визнання почесними членами та прийняття рішень про припинення почесного членства.
4.4.9. встановлення розміру та порядку внесення членами щорічних членських та додаткових внесків;
4.5. Всі члени Федерації мають рівні права, і кожний з них володіє одним голосом на Загальних Зборах.
4.6. Загальні Збори вправі ухвалювати рішення з питань, якщо в його роботі беруть участь не менш 2/3 членів від облікового складу Федерації. Ведення обліку членів Федерації покладається на Голову Ради Федерації.
4.7. Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на зборах.
4.8. Рішення з питань п. 4.4.1., 4.4.3. і 4.4.6. приймаються не менш чим 2/3 голосів присутніх на зборах.
4.9. На Загальних Зборах Федерації, з числа членів Федерації обирається Секретар Загальних Зборів, який забезпечує:
4.9.1 ведення протоколу Загальних Зборів.
4.9.2 підрахунок голосів на Загальних Зборах.
4.10. Рішення Загальних Зборів Федерації оформлюється протоколом Загальних Зборів, який підписує Голова Ради Федерації та Секретар Загальних Зборів. 4.11. Керівним органом у період між Загальними Зборами є Рада Федерації. Керівництво Радою здійснює Голова Ради Федерації, який входить до її складу. Рада обирається на Загальних Зборах, шляхом відкритого прямого голосування, у кількості 4 чоловік, строком на 5 років. Рада обирає заступника Голови Ради, який діє за довіреністю, що підписує Голова Ради. Заступник Голови Ради окрім виконання своїх поточних функціональних обов'язків, на час відсутності Голови Ради приймає на себе обов'язки та відповідальність Голови Ради.

4.12. Рада:

4.12.1. скликає Загальні збори, готовить проекти планів і програм діяльності Федерації й виносить їх на затвердження Загальних Зборів, затверджує поточні плани роботи;
4.12.2. здійснює роботу із захисту прав і інтересів членів Федерації в органах влади, та інших організаціях;
4.12.3. затверджує кошторис видатків Федерації й короткострокові програми (строком не більше 1 року); 4.12.4. визначає структуру, чисельність і порядок оплати праці працівників Федерації; 4.12.5. забезпечує правильне використання закріплених водойм, участь членів у заходах з охорони і відтворення рибних ресурсів та інш.;
4.12.6. приймає громадян до членів та виключає з числа членів Федерації;
4.12.7. веде облік членів Федерації;
4.12.8. затверджує зразки печатки, символіки та іншої атрибутики Федерації;
4.12.9. встановлює розмір та порядок внесення членами вступних членських внесків;
4.12.10. приймає рішення про вступ Федерації до спілок громадських організацій.
4.13. Рада Федерації скликається на свої засідання не рідше одного разу на місяць. Рішення ради приймаються на засіданнях Ради Федерації. Засідання Ради Федерації вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількісного складу Ради Федерації.
4.14. Прийняття рішень Радою здійснюється шляхом голосування та обговорення. Рішення Ради Федерації вважається прийнятим, якщо його підтримали більшість членів Ради присутніх на засіданні. На вимогу члена Ради чи члена Федерації, рішення ради може оформлюватися у письмовій формі. Письмові рішення Ради Федерації підписуються тими членами Ради, котрі це рішення підтримали.
4.15. Голова Ради Федерації обирається більшістю голосів на Загальних Зборах Федерації строком на п'ять років, з правом перевиборів на другий термін. Голова Ради Федерації очолює Раду, здійснює оперативне господарське керівництво діяльністю Федерації, а також головує на Загальних зборах членів Федерації.

4.16. Голова Ради Федерації:

4.16.1. діє без доручення від імені Федерації, укладає договори, контракти, угоди, здійснює інші юридичні дії в межах своїх повноважень і відповідно до мети та завдань, Федерації та рішень Ради Федерації;
4.16.2. приймає на роботу й звільняє працівників, затверджує штатний розклад Федерації;
4.16.3. видає обов'язкові для виконання працівниками інструкції, накази, розпорядження, а також контролює їх виконання;
4.16.4. видає доручення та довіреності;
4.16.5. скликає Раду Федерації, а при необхідності Загальні Збори Федерації;
4.16.6. організовує діловодство та ведення ділової переписки Федерації;
4.16.7. відкриває в установах банків рахунки Федерації і підписує всі документи майнового, грошового характеру;
4.16.8. підписує схвалені радою статутні документи підприємств, заснованих Федерацією;
4.17. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у Раді, можуть бути
відшкодовані за рахунок коштів Федерації за рішенням Ради.
4.18. Контролюючим органом Федерації є Ревізор.
4.19. Загальні Збори обирають Ревізора строком на 3 роки із числа членів Федерації, що має необхідний досвід в організації й веденні бухгалтерського обліку.

4.20. Ревізор:

4.20.1. контролює виконання Статуту Федерації, рішень Загальних Зборів;
4.20.2. контролює фінансово-господарську діяльність і перевіряє правильність виконання програм Федерації;
4.20.3. перевіряє організацію роботи зі скаргами, заявами й листами;
4.20.4. при необхідності звертається до послуг професійних аудиторів, оплата яких здійснюється за рахунок Федерації.
4.21. Звіт про результати роботи Ревізора щорічно заслухується й затверджується на Загальних Зборах членів Федерації.

5. Кошти та майно Федерації.
5.1. Для виконання статутних завдань Федерація може мати у своїй власності чи користуванні: землю, будівлі, споруди, грошові кошти, транспорт, майно культурно-просвітницького та оздоровчого, призначення, інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої статутом Федерації.

5.2. Кошти Федерації формуються з:
 • вступних, щорічних, цільових внесків членів Федерації, здійснених у формі грошових коштів або майна;
 • добровільних внесків, цільових внесків для участі в змаганнях, пожертвувань і дарувань фізичних і юридичних осіб або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, в тому числі закордонних, як у грошовій формі, так і у вигляді майна, та інших форм;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, які надаються згідно із законодавством.
5.3. Кошти Федерації зберігаються на рахунках в установах банків і витрачаються відповідно до кошторисів, затверджених Радою на статутні завдання, утримання штатного апарату та матеріально-технічне забезпечення діяльності Федерації.

6. Облік і звітність Федерації.

6.1. Федерація самостійно веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції і сплачує до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених діючим законодавством.
6.2. Державний контроль за діяльністю Федерації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому чинним законодавством.
6.3. Зведений річний бухгалтерський звіт і баланс Федерації затверджується Радою Федерації.
7. Припинення діяльності Федерації.

7.1. Припинення діяльності Федерації може здійснюватися у вигляді її ліквідації або реорганізації.
7.2. Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Загальних Зборів членів Федерації, якщо за нього проголосувало не менше 75 відсотків від числа присутніх членів Федерації. Реєстрація знову утворених після реорганізації Федерації, громадських об'єднань здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Реорганізація спричиняє перехід її прав і обов'язків до правонаступника.
7.3. Федерація ліквідується за рішенням Загальних Зборів членів Федерації, якщо за ньог
проголосувало не менше 75 відсотків від числа присутніх членів Федерації, або за рішенням суд в порядку, передбаченому чинним законодавством.
7.4. Ліквідація Федерації провадиться ліквідаційною комісією, призначеною органом, якій прийняв рішення про ліквідацію.
7.5. Ліквідаційна комісія публікує оголошення про ліквідацію Федерації в пресі.
7.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керуванню справами Федерації. Ліквідаційна комісія несе відповідальність відповідно до норі цивільного законодавства.
7.7. Порядок ліквідації Федерації визначається чинним законодавством.
7.8. Ліквідаційна комісія:
7.8.1. оцінює майно Федерації;
7.8.2. виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними;
7.8.3. вживає заходів до оплати боргів Федерації третім особам;
7.8.4. складає ліквідаційний баланс і представляє його для затвердження загальним зборам Федерації.
7.9. Майно Федерації, що залишилося після розрахунків із кредиторами, передається іншії
неприбутковій організації відповідного виду. У випадках, передбачених законодавчими актами, рішенням суду спрямовується в доход держави.
8. Внесення змін та доповнень до статуту
8.1. Внесення змін та доповнень до статуту відбувається на підставі рішень, прийняти* Загальними Зборами членів Федерації.
8.2. Про зміни, що сталися в статутних документах Федерація повідомляє в 5-ти денний термін орган, що провів державну реєстрацію статуту.
9. Внутрішні суперечки

9.1. Всі внутрішні суперечки вирішуються винятково в порядку цивілізованого обговорення й голосування. Внутрішні суперечки, неурегульовані цім Статутом, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до діючого законодавства.

Голова Ради Федерації __________________ В. В. В'юн
 
Страницы: 1
Читают тему